Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 11086/CT-TTHT
V/v: ưu đãi thuế TNDN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam tại TPHCM
234 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

 

Trả lời văn bản số 135/VNT ngày 22/10/2007 của Công ty về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Cục thuế TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2, điều 46 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết về thuế thu nhập doanh nghiệp (có hiệu lực thi hành từ ngày 21/03/2007): Bãi bỏ quy định ưu đãi về thuế TNDN tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần.

Như vậy, Công ty là doanh nghiệp cổ phần hóa thành lập ngày 18/05/2007, sau ngày Nghị định số 24/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành nên không được hưởng ưu đãi về thuế TNDN khi chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần.

Cục thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện. Nếu còn nội dung nào chưa rõ, đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế TP (Phòng Tuyên truyền Hỗ trợ) để được hướng dẫn thêm.

 

 

Nơi nhận
- Như trên;
- Phòng KTT số 3;
- Lưu (TTHT, HC)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Tấn