Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 110/LĐTBXH-TL
V/v phụ cấp chức vụ đối với một số chức danh lãnh đạo ngân hàng NN & PTNT Việt Nam

Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 2003

 

Kính gửi: Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Trả lời công văn số 1395/NHNH-TCCB ngày 12/12/2002 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thoả thuận áp dụng phụ cấp chức vụ đối với một số chức danh lãnh đạo của các chi nhánh, phòng, Văn phòng đại diện, Công ty và đơn vị sự nghiệp thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam như sau:

1/ Đối với chi nhánh cấp I, loại 1 không được xếp hạng (cấp quận, huyện, trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Trung ương) và các chi nhánh cấp 2 loại IV ( cấp quận, huyện trực thuộc các tỉnh), áp dụng mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo quy định tại công văn số 364/LĐTBXH-TL ngày 01/01/2000 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội như sau:

- Giám đốc: 0,4 lương tối thiểu

- Phó Giám đốc: 0,3 lương tối thiểu

- Trưởng phòng: 0,2 lương tối thiểu

- Phó trưởng phòng: 0.15 lương tối thiểu

2/ Đối với các chi nhánh cấp 2 loại V và chi nhánh cấp 3, áp dụng mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo như sau:

- Giám đốc: 0,3 lương tối thiểu

- Phó Giám đốc: 0,2 lương tối thiểu

- Trưởng phòng: 0,15 lương tối thiểu

- Phó trưởng phòng: 0.1 lương tối thiểu

3/ Đối với các phòng giao dịch trực thuộc sở giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh cấp 1, Chi nhánh cấp 2 và Chi nhánh cấp 3(nếu có):

- Trưởng phòng và tương đương: 0, 2 lương tối thiểu

- phó trưởng phòng và tương đương: 0,15 lương tối thiểu

4/ Đối với các Quỹ tiết kiệm thuộc sở giao dịch và chi nhánh các cấp áp dụng mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo như sau:

- Trưởng quỹ: 0,10 lương tối thiểu

5/ Đối với văn phòng đại diện và các đơn vị sự nghiệp , áp dụng mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo quy định tại công văn số 2617/LĐTBXH-TL ngày 29/8/2001 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, riêng trưởng, phó phòng áp dụng mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo như sau:

- Trưởng phòng và tương đương: 0,4 lương tối thiểu

- Phó trưởng phòng hoặc tương đương: 0,3 lương tối thiểu

6/ Đối với các công ty trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chưa được xếp hạng doanh nghiệp, áp dụng mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo như sau:

- Giám đốc: 0,6 lương tối thiểu

- Phó Giám đốc: 0,5 lương tối thiểu

- Trưởng phòng: 0,3 lương tối thiểu

- Phó trưởng phòng: 0.2 lương tối thiểu

7/ Đối với các Chi nhánh của các công ty trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (bao gồm cả Công ty xếp hạng và chưa được xếp hạng), áp dụng mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo như sau:

- Giám đốc: 0,4 lương tối thiểu

- Phó Giám đốc: 0,3 lương tối thiểu

- Trưởng phòng: 0,2 lương tối thiểu

- Phó trưởng phòng: 0.15 lương tối thiểu

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam thực hiện đúng quy định của nhà nước./.

 

KT BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng