Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1088/TTg-KTTH
V/v tạm ứng vốn KH năm 2008 để đầu tư cơ sở hạ tầng của KKT Nhơn Hội, tỉnh Bình Định.

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5137/BKH-KTĐP< ngày 19 tháng 7 năm 2007, của Bộ Tài chính tại văn bản số 9877/BTC-ĐT ngày 25 tháng 7 năm 2007, của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tại văn bản số 40/TTr-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2007 về việc tạm ứng vốn đầu tư hạ tầng Khu kinh tế Nhơn Hội, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài chính ứng trước 70 (bảy mươi) tỷ đồng cho tỉnh Bình Định để triển khai đầu tư xây dựng 3 dự án hạ tầng cấp bách của Khu kinh tế Nhơn Hội: Dự án Đường trục Khu kinh tế Nhơn Hội; Dự án Đường nối từ đường trục Khu kinh tế Nhơn Hội đến xã Nhơn Lý và Dự án Hạ tầng Khu tái định cư Nhơn Phước.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số vốn được tạm ứng đúng mục đích và đúng quy định.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính bố trí từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu trong kế hoạch năm 2008 cho tỉnh Bình Định để hoàn trả số vốn được tạm ứng nêu trên theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,
Website CP, các Vụ: CN, ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3b).14

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng