Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1084/TTg-QHQT
V/v chủ trương đầu tư Dự án hạ tầng KCN hóa dầu Hòa Tâm và Tổ hợp hóa dầu Naphtha Cracking Phú Yên

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên;
- Các Bộ: Quốc phòng, Xây dựng, Công thương, Giao thông vận tải, Tài chính, Công an, Tài nguyên và Môi trường.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 95/BKH-KCN&KCX ngày 6 tháng 8 năm 2007) và đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên (công văn số 31/TTr-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2007) về chủ trương đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp hóa dầu Hòa Tâm và Tổ hợp hóa dầu Naphtha Cracking Phú Yên, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp hóa dầu Hòa Tâm, tỉnh Phú Yên với quy mô diện tích 1.300 ha và Dự án Tổ hợp hóa dầu Naphtha Cracking do Công ty SP Chemicals Ltd., Singapore làm chủ đầu tư.

2. Đồng ý về chủ trương:

- Bổ sung Dự án Tổ hợp hóa dầu Naphtha Cracking sử dụng nguồn naphth nhập khẩu hoặc tại chỗ với công suất 800.000 tấn etylen/năm vào các Quy hoạch phát triển ngành dầu khí Việt Nam giai đoạn 2006-2015, định hướng đến năm 2025 và Quy hoạch phát triển ngành hóa dầu Việt Nam giai đoạn 2006-2015, định hướng đến năm 2025.

- Bổ sung vào Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam một cảng chuyên dùng tại Bãi Gốc, xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, có thể tiếp nhận tàu 250.000 DWT phục vụ cho Khu công nghiệp hóa dầu Hòa Tâm.

3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên hướng dẫn chủ đầu tư lập hồ sơ dự án và thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định hiện hành; lưu ý những vấn đề nêu tại mục 4 phần III công văn số 95/BKH-KCN&KCX ngày 6 tháng 8 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Việc cho thuê một lần 1.300 ha đất để triển khai các dự án cần kèm theo các điều kiện ràng buộc về tiến độ thực hiện dự án và hiệu quả sử dụng đất.

4. Việc hỗ trợ và ưu đãi đầu tư cho các dự án sẽ được xem xét trong quá trình thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư, theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, CN, DK, ĐP, Website CP
- Lưu: VT, QHQT (3). 27

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng