Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1073/TTg-CN
V/v bổ sung một số hạng mục công trình, giá trị hợp đồng xây lắp và thời gian thi công thuộc Dự án khôi phục 5 cầu quốc lộ 1 giai đoạn II-3

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 3229/BGTVT-KHĐT ngày 29 tháng 5 năm 2007 và ý kiến giải trình tại văn bản số 4566/BGTVT-KHĐT ngày 26 tháng 7 năm 2007, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4510/BKH/KCHT&ĐT ngày 27 tháng 6 năm 2007, của Bộ Tài chính tại văn bản số 8360/BTC-ĐT ngày 26 tháng 6 năm 2007 về việc bổ sung một số hạng mục công trình, giá trị hợp đồng xây lắp và thời gian thi công thuộc Dự án khôi phục 5 cầu quốc lộ 1 giai đoạn II-3, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận bổ sung một số hạng mục vào Dự án khôi phục 5 cầu quốc lộ 1 giai đoạn II-3 như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản nêu trên theo nguyên tắc không vượt quá tổng mức đầu tư Dự án đã được phê duyệt. Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm về tính hiệu quả của các hạng mục bổ sung, đồng thời điều chỉnh thời gian thực hiện, giá trị một số Hợp đồng của Dự án theo thẩm quyền, đúng các quy định hiện hành.

2. Đối với khối lượng xây lắp đã hoàn thành và đủ thủ tục theo quy định nhưng không kịp giải ngân bằng nguồn vốn vay JBIC do hết hạn Hiệp định: đồng ý sử dụng vốn đối ứng trong tổng mức đầu tư của Dự án để thanh toán.

3. Bộ Giao thông vận tải cần nghiêm túc kiểm điểm về việc đã quyết định bổ sung một số hạng mục vào Dự án không đúng thẩm quyền, đồng thời làm rõ trách nhiệm và rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành Dự án dẫn đến việc giải ngân chậm vốn vay JBIC theo Hiệp định vay vốn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Kho bạc Nhà nước Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý,
Các Vụ: TH, NN, QHQT, Website CP;
- Lưu: VT, CN (3).

KT.THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng