Hệ thống pháp luật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1072/TTg-QHQT
V/v phê duyệt danh mục Dự án do FAO tài trợ

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5323/BKH-KTĐN ngày 26 tháng 7 năm 2007), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục Dự án TCP/VIE/3101 - "Tăng cường năng lực cải tiến nguồn hạt giống và sản xuất lúa để đảm bảo an toàn lương thực ở vùng đồi núi cao Việt Nam", với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 257.000 USD do Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực (FAO) tài trợ.

2. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện văn kiện, phê duyệt, ký với FAO và triển khai thực hiện Dự án theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các Vụ: TH, NN, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 15

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 1072/TTg-QHQT về việc phê duyệt danh mục Dự án do FAO tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 1072/TTg-QHQT
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 06/08/2007
  • Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  • Người ký: Phạm Gia Khiêm
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 06/08/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản