Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1069/TTg-QHQT
V/v Dự án "Xây dựng Trung tâm chăm sóc bệnh nhân và trang bị một số thiết bị khám chữa, bệnh" tại Bệnh viện Mắt Đà Nẵng

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tài chính, Công an;
- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5139/BKH-KTĐN ngày 19 tháng 7 năm 2007) về việc Dự án "Xây dựng Trung tâm chăm sóc bệnh nhân và trang bị một số thiết bị khám, chữa bệnh" tại Bệnh viện Mắt Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tiếp nhận Dự án "Xây dựng Trung tâm chăm sóc bệnh nhân và trang bị một số thiết bị khám, chữa bệnh" tại Bệnh viện Mắt Đà Nẵng, do tổ chức Đông Tây Hội ngộ Hoa Kỳ (EMWF) tài trợ 3.000.000 USD.

2. Giao Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan liên quan, hoàn thiện văn kiện Dự án, phê duyệt, ký kết Dự án với Bên tài trợ và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo đúng các quy định hiện hành. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tự cân đối nguồn vốn đóng góp (vốn đối ứng) phù hợp với Luật Ngân sách./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- Bệnh viện Mắt Đà Nẵng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Xuân Phúc, Trần Quốc Toản;
 các Vụ: VX, TH;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, QHQT (3b). 20

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm