Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1067/TTG-KTTH

V/v quy định kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty nhà nước.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 6325/BTC-ĐT ngày 15 tháng 5 năm 2007, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4074BKH/TH ngày 12 tháng 6 năm 2007 về việc quy định kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Về nguyên tắc, các dự án đã được giao vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn thuộc dự toán ngân sách hàng năm, nhưng nếu chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa hết, không được chuyển sang năm sau để chi tiếp.

2. Trong các trường hợp sau các dự án đầu tư xây dựng cơ bản được phép kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn.

a) Các dự án bố trí vốn để mua sắm thiết bị nhập khẩu, đã đấu thầu, ký hợp đồng, mở L/C, đặt cọc hoặc thanh toán một phần tiền theo hợp đồng, nhưng hàng không về kịp để thanh toán đúng thời gian quy định;

b) Các dự án được bố trí đủ vốn theo quyết định đầu tư đã phê duyệt để hoàn thành đưa vào sử dụng mà trong dự toán năm tiếp theo không được bố trí vốn;

c) Các dự án bố trí vốn đền bù, giải phóng mặt bằng mà phương án và dự án đền bù, giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt;

d) Các dự án đầu tư cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã đủ thủ tục đầu tư;

đ) Các dự án cấp bách khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh được cấp có thẩm quyền bổ sung danh mục và vốn trong 6 tháng cuối năm gồm: đê, kè, cống, các công trình thủy lợi vượt lũ, thoát lũ, khu trú bão cho tàu thuyền đánh cá, các dự án đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống dịch, bệnh.

3. Thẩm quyền quyết định danh mục và thời hạn được phép kéo dài các dự án đầu tư:

a) Căn cứ văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản, Bộ trưởng Bộ Tài chính (đối với ngân sách Trung ương), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đối với ngân sách địa phương) quyết định việc gia hạn thanh toán vốn của các dự án với thời gian kéo dài không quá một năm sau năm kế hoạch;

b) Các dự án ngoài đối tượng nêu tại điểm 2 trên đây và dự án cần thiết kéo dài quá một năm thì trình Thủ tướng Chính phủ quyết định;

c) Trước ngày 30 tháng 6 hàng năm, Bộ Tài chính tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ danh mục các dự án được phép kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn trong năm của các Bộ, ngành, địa phương.

4. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP,

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;

- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng