Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1062/TTg-QHQT
V/v Dự án "Hỗ trợ phát triển nghề nghiệp cho những người làm phim trẻ, 2007-2009"

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Văn hóa - Thông tin;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Ban Tuyên Giáo Trung ương;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5170/BKH-KTĐN ngày 19 tháng 7 năm 2007) về việc Dự án "Hỗ trợ phát triển nghề nghiệp cho những người làm phim trẻ, 2007-2009", Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Hội Điện ảnh Việt Nam tiếp nhận Dự án "Hỗ trợ phát triển nghề nghiệp cho những người làm phim trẻ, 2007-2009" do tổ chức phi Chính phủ nước ngoài Ford Foundation, Hoa Kỳ viện trợ không hoàn lại với trị giá là 350.000 USD, thực hiện từ năm 2007 đến năm 2009.

2. Giao Lãnh đạo Hội Điện ảnh Việt Nam ký kết văn kiện Dự án với Bên tài trợ và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo đúng các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- Hội Điện ảnh Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Xuân Phúc, Trần Quốc Toản; các Vụ: VX, TH;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, QHQT (3b). 20

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm