Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 10490/BTC-TCT

V/v: áp dụng mẫu tờ khai theo ứng dụng phần mềm Hỗ trợ kê khai

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2007 

 

                                                                                                                                               

                                                                                                                                               

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Luật Quản lý thuế có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007. Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế ban hành hệ thống mẫu biểu mới, người nộp thuế phải thực hiện theo các mẫu biểu này khi khai thuế với cơ quan thuế.                                                                

Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế đang sử dụng ứng dụng phần mềm Hỗ trợ kê khai (HTKK) do ngành thuế cung cấp thì tiếp tục sử dụng các mẫu tờ khai thuế theo ứng dụng phần mềm HTKK cho đến hết kỳ tính thuế tháng 12/2007 (riêng tờ khai quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp theo mẫu 03/TNDN theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC được áp dụng từ kỳ quyết toán năm 2007).                                                                                                                       

Bộ Tài chính thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo đúng quy định./.

                                                                                                                                               


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c)
- Vụ Pháp chế;
- Vụ CS thuế;
- Cục Tin học thống kê;
- Các Ban, đơn vị thuộc Tổng cục;
- Lưu: VT, TCT (VT, CS (3b))

TUQ. BỘ TRƯỞNG
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
Phạm Duy Khương