Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1041/BKHCN-TĐC
V/v nhập khẩu linh kiện động cơ xe máy

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2004

                         

                          Kính gửi: Công ty Liên doanh chế tạo Xe máy Lifan - Việt Nam

Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhận được công văn số 05/2004/JC/LFVN ngày 23/4/2004 của Quý Công ty về việc nhập khẩu bộ linh kiện động cơ xe máy để sản xuất, lắp ráp trong nước. Sau khi xem xét, Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau:

1. Việc nhập khẩu hàng hoá, số lượng hàng hoá nhập khẩu, Quý Công ty thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Theo Quyết định số 37/2003/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2003 của Bộ Khoa học và Công nghệ, hàng hoá sau đây do Công ty TNHH XNK (Tập đoàn) Công nghiệp Lifan Trùng Khánh - Trung Quốc cung cấp cho Quý Công ty theo hợp đồng số LFVN-LF 003/2004/LFVN ngày 23/4/2004 đủ điều kiện để làm thủ tục thông quan tại cơ quan Hải quan:

Các bộ linh kiện động cơ không đồng bộ để lắp ráp động cơ xe máy nhãn hiệu LIFAN, PUSANCIRI, DUCAL, HANMUN, LONGSTAR LX, HALIM có dung tích xi lanh 97cm3, 107 cm3 và 124,5 cm3.

3. Động cơ xe máy được sản xuất từ linh kiện nhập khẩu nêu trên, Quí Công ty phải thực hiện đầy đủ quy định về  chuyển giao công nghệ, quản lý chất lượng, sở hữu công nghiệp theo Quyết định số 37/2003/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2003 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo để Quý Công ty biết.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 THỨ TRƯỞNG
Bùi Mạnh Hải