Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số:  1040/TTg-QHQT
V/v phê duyệt Hiệp định hỗ trợ của Phần Lan đối với Chương trình 135 giai đoạn II

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Ủy ban Dân tộc.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 9590/BTC-TCĐN, ngày 19 tháng 7 năm 2007) về việc phê duyệt Hiệp định hỗ trợ Ngân sách Chương trình 135 giai đoạn II do Chính phủ Phần Lan tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với nội dung Hiệp định giữa Chính phủ Phần Lan và Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam về hỗ trợ của Chính phủ Phần Lan đối với nguồn vốn của Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc miền núi giai đoạn 2006-2010 được nêu tại công văn số 9590/BTC-TCĐN, ngày 19 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài chính và ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Hiệp định trên với đại diện Chính phủ Phần Lan.

2. Giao Bộ Tài chính phối hợp với Ủy ban Dân tộc và các cơ quan liên quan tổ chức tiếp nhận khoản viện trợ trên theo quy định đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 425/QĐ-TTg, ngày 13 tháng 4 năm 2007./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Xuân Phúc, Trần Quốc Toản,
 Các Vụ: TH, VX, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 20

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng