Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 104/BXD-KSTK
V/v: Hướng dẫn thiết kế cơ sở công trình xây dựng.

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Bình Thuận.

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 1893/SXD-QLKT ngày 03/10/2007 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận đề nghị hướng dẫn thẩm định thiết kế cơ sở công trình xây dựng (nhận ngày 15/10/2007). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1- Theo Điểm 3, Mục III, Phần I Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02.2007 của Bộ Xây dựng,“Đơn vị đầu mối thẩm định dự án có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ dự án của chủ đầu tư và gửi tới cơ quan có liên quan để lấy ý kiến, đồng thời gửi hồ sơ để lấy ý kiến thẩm định thiết kế cơ sở của cơ quan có thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở quy định tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định 112/CP.”

Do khi lấy ý kiến thẩm định thiết kế cơ sở, đơn vị đầu mối thẩm định dự án có trách nhiệm gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở, nên Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng không hướng dẫn mẫu tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở của chủ đầu tư.

2- Nội dung hồ sơ thiết kế cơ sở và nội dung thẩm định thiết kế cơ sở thực hiện theo Khoản 3 và Khoản 6, Điều 1 Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ.

3- Theo Khoản 6, Điều 1 Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006, “Nội dung thẩm định thiết kế cơ sở của cơ quan có thẩm quyền:

a) Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch xây dựng; sự kết nối với các công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào;

b) Việc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây dựng, môi trường, phòng chống cháy nổ;

c) Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức tư vấn, năng lực hành nghề của cá nhân lập thiết kế cơ sở theo quy định.”

Như vậy, khi thẩm định thiết kế cơ sở cần lấy ý kiến của cơ quan có thẩm quyền đối với việc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường và về phòng cháy chữa cháy.

Trong quá trình thực hiện, đề nghị Quý Sở phản ánh những vướng mắc (nếu có) về Bộ Xây dựng để hướng dẫn giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Văn Liên (để b/c);
- Lưu: VP, KSTK.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHẢO SÁT, THIẾT KẾ XD
Hoàng Vĩnh Thắng