Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 10245/BTC-CST

V/v: phí phòng cháy chữa cháy

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2007 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời Công văn số 38 l l/UBND-NC ngày 22/6/2007 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn thực hiện thu phí phòng cháy chữa cháy, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Phí phòng cháy chữa cháy là Khoản phí có tên trong Danh Mục chi tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 6/03/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí (tại Điểm 2.2 Khoản 2, Mục VI, phần A Danh Mục phí), nhưng chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về mức thu và chế độ quản lý, sử dụng tiền phí thu được.

Hiện tại, Bộ Tài chính đang phối hợp với Bộ Công an soạn thảo văn bản hướng dẫn cụ thể đối với Khoản phí phòng cháy chữa cháy theo quy định tại Khoản 5 Điều 16 Nghị định số 35/2003~CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Phòng cháy chữa cháy và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP nêu trên.

Trong khi chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về phí phòng cháy chữa cháy, đề nghị Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 19 của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP là: “Phí, lệ phí có tên trong Danh Mục chi tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định này, nhưng chưa có văn bản hướng dẫn thì chưa được phép thu”..

Bộ Tài chính trả lời để Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Sở Tài chính, Cục thuế TP.HCM;
- Tổng cục Thuế;
- Các Vụ: HCSN, NSNN, PC;
- Lưu: VT(2), CST(3);

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Khắc Liêm