Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 10244/BTC-CST

V/v: trích khấu hao TSCĐ phục vụ hoạt động thu phí, lệ phí

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2007 

 

 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Trả lời Công văn số 446/STC.HCSN ngày 12/6/2007 của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long về việc trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) tham gia thu phí, lệ phí, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí, ngày 25/9/2002 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 83/2002/TT-BTC , quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Cho đến nay vẫn chưa có văn bản sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2002/TT-BTC nêu trên.

Vì vậy, việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về tiêu chuẩn đo lường chất lượng được thực hiện theo quy định tại Thông tư sô 83/2002/TT-BTC. Theo nội dung Thông tư số 83/2002/TT-BTC thì không hướng dẫn về chi phí khấu hao tài sản cố định để làm căn cứ xác định mức thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí về tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Bộ Tài chính trả lời để Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long được biết, hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c)
- TCT, Các Vụ PC, HCSN, NSNN;
- Lưu: VT, CST (CST3).        

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Khắc Liêm