Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1023/BKHCN-TĐC
V/v NK phụ tùng XM phục vụ nhu cầu thay thế

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty TNHH Tân Phước Lộc
Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhận được công văn số 02/CV-NKLK ngày 19/4/2004 và công văn giải trình bổ sung số 02/CV-GT ngày 24/4/2004 của Quý Công ty về việc nhập khẩu phụ tùng xe máy phụ vụ nhu cầu thay thế trong nước. Sau khi xem xét, Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau:

1. Việt nhập khẩu hàng hoá, số lượng hàng hoá nhập khẩu, Quý Công ty thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Phụ tùng xe máy do Ruian City Mid-Special Motor Co., Ltd sản xuất và do Công ty TNHH Mậu Dịch Hằng Du (Trung Quốc) cung cấp cho Quý Công ty theo hợp đồng số 03/NKLK ngày 19/4/2004 để phục vụ nhu cầu thay thế trong nước, đáp ứng yêu cầu quản lý chất lượng theo quy định tại Quyết định số 37/2003/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2003 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Công ty TNHH Tân Phước Lộc chịu trách nhiệm về sở hữu công nghiệp trong quá trình lưu thông hàng hoá trên thị trường.

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo để Quý Công ty biết.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THỨ TRƯỞNG
Bùi Mạnh Hải