Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1021/BKHCN-TĐC
V/v: NK linh kiện, động cơ phụ tùng XM để làm mẫu nghiên cứu sản xuất

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2004

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Hoa Lâm

Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhận được công văn số 83/HL/04 ngày 15/4/2004 và công văn giải trình bổ sung số 96/HL/04 ngày 26/4/2004 của Quý Công ty về việc nhập khẩu linh kiện động cơ, phụ tùng xe máy để làm mẫu nghiên cứu sản xuất. Sau khi xem xét, Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho Công ty không phải thực hiện cơ chế quản lý chất lượng, sở hữu công nghiệp, chuyển giao công nghệ theo Quyết định số 37/2003/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2003 của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với linh kiện động cơ, phụ tùng xe máy nhập khẩu theo hợp đồng số 02 MPI/HL ngày 26/3/2004 và các phụ lục 1, phụ lục 2, phụ lục 3 kèm theo hợp đồng ký kết với Motive Power Industry Co., Ltd.

2. Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Hoa Lâm không được kinh doanh thương mại các hàng hoá đã nhập khẩu nói trên.

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo để Quý Công ty biết.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THỨ TRƯỞNG
Bùi Mạnh Hải