Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 1004TCT/PCCS
V/v: lập lại hóa đơn do ghi sai thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 307CT/TT-HT ngày 28/02/2005 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về việc lập lại hóa đơn do ghi sai thuế suất thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm 1.10, Mục VI, phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn, trường hợp công ty TNHH Woosung VN xuất hàng cho công ty TNHH An Huy BT mượn, trên hóa đơn có ghi giá trị, còn thuế suất thuế GTGT là 0%, khi công ty TNHH An Huy BT trả lại hàng cho công ty Woosung VN cũng ghi thuế suất thuế GTGT là 0% thì hai bên phải lập biên bản hủy hóa đơn, có chữ ký, đóng dấu của người đứng đầu công ty, sau đó lập hóa đơn có ghi đúng thuế suất thuế GTGT để thay thế hóa đơn hủy bỏ trên, hóa đơn hủy bỏ phải lưu đủ các liên tại quyển hóa đơn, đồng thời điều chỉnh số thuế GTGT phải nộp cho thời điểm xuất hàng hóa cho mượn và xuất trả hàng hóa.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP (HC), PCCS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 1004TCT/PCCS về việc lập lại hóa đơn do ghi sai thuế suất thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

  • Số hiệu: 1004TCT/PCCS
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 04/04/2005
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Phạm Duy Khương
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 04/04/2005
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản