Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NỘI VỤ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1004/BNV-TCBC

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2004 

 

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 11/2004/TTLT-BNN-BNV NGÀY 02/04/2004 (*)

Do sơ suất trong khâu in ấn văn bản nên Thông tư liên tịch số 11/2004/TTLT-BNN-BNV ngày 02 tháng 04 năm 2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ có sai sót trong trang đầu. Xin đề nghị Công báo Trung ương cho được đính chính như sau:

1. Tên của Thông tư liên tịch:

“Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quản lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn”, xin sửa lại như sau:

“Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân các cấp quản lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn”.

2. Dòng 21 từ trên xuống:

“ Liên bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan chuyên môn được Ủy ban nhân dân ủy quyền thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn ở địa phương”, xin sửa lại như sau:

“Liên bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn ở địa phương”.

Bộ Nội vụ trân trọng đề nghị Công báo Trung ương cho đính chính những nội dung của Thông tư liên tịch nêu trên.

Xin trân trọng cám ơn./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Văn Tất Thu

(*) Đăng trong Công báo số 13 + 14 ra ngày 21/04/2004 trang 12.