Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 1002TCT/PCCS
V/v: in Điều kiện bán hàng trên mặt sau hóa đơn tự in

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2005

 

Kính gửi: Công ty TNHH Avery Dennison (Việt Nam)

Trả lời công văn đề ngày 26/2/2005 của Công ty TNHH Avery Dennison (Việt Nam) về đề nghị được ghi các thể thức và điều kiện bán hàng tại mặt sau hóa đơn tự in của Công ty, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2.1b, Mục V, Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về in, phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn quy định: “Mẫu hóa đơn do tổ chức, cá nhân tự thiết kế, mẫu hóa đơn phải có các chỉ tiêu như: Tên tổ chức, cá nhân; địa chỉ, mã số thuế, ký hiệu, số hóa đơn, tên, địa chỉ, mã số thuế của đơn vị mua hàng; tên hàng hóa, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, tiền hàng; thuế suất thuế GTGT, tiền thuế GTGT (nếu có) … Những nội dung đặc thù, biểu tượng của đơn vị có thể được đưa vào mẫu hóa đơn”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, những nội dung về thể thức và điều kiện bán hàng của Công ty TNHH Avery Dennison (Việt Nam) nếu phù hợp và cần thiết đối với hoạt động kinh doanh của Công ty thì được đưa vào mặt sau hóa đơn tự in của Công ty, Công ty phải có nội dung in cụ thể và thực hiện đăng ký với Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế thông báo để công ty TNHH Avery Dennison (Việt Nam) biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh
- Lưu VP (HC), PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương