Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – TỜ KHAI HẢI QUAN
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 057/CNTT-CNTT
V/v chấp nhận kết nối cho phần mềm khai hải quan từ xa CDS

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố.

Ngày 21/08/2007, Tổng cục Hải quan đã ban hành quyết định số 1447/TCHQ/QD quy định về định dạng một số chứng từ điện tử trong Hải quan từ xa. trên cơ sở quyết định 1447, Công ty TNHH, TM DV CNTT G.O.L đã đăng ký xây dựng phần mềm khai hải quan CDS để cung cấp cho cộng đồng doanh nghiệp

Qua kiểm tra, Cục CNTT-TKHQ nhận thấy phần mềm khai hải quan CDS do Công ty G.O.L xây dựng về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu, truyền nhận dữ liệu điện tử theo định dạng của cơ quan Hải quan công bố.

Trong thời ghian chờ Tổng cục Hải quan ban hành chính thức quy định về công nhận các phần mềm tương thích truyền nhận dữ liệu với cơ quan Hải quan, Cục CNTT - TKHQ thông báo các Cục HQ tỉnh, thành phố

- Chấp nhận cho doanh nghiệp sử dụng phần mềm CDS của Công ty G.O.L truyền dữ liệu khai báo Hải quan đến các Cục Hải quan; Trong quá trình tiếp nhận dữ liệu phần mềm CDS nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị liên hệ với Cục HNTT-TKHQ để được hỗ trợ kịp thời ;

- Tiếp tục tuyên truyền rộng rãi đến các doanh nghiệp có năng lực CNTT xây dựng phần mềm khai hải quan dựa trên định dạng dữ liệu mà Tổng cục Hải quan đã công bố, góp phần đa dạng hóa, xã hội hóa các giải pháp khai dữ liệu hải quan.

Cục CNTT- TKHQ thông báo để Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và phối hợp thực hiện./.

 

 

KT CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Trần Hiệu