Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9957/SXD-VLXD
V/v triển khai, phổ biến Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 18/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Sở - ngành Thành phố có liên quan;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện;
- Các Ban quản lý: Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm; Khu Nam; Khu đô thị Tây Bắc; Khu công nghệ cao Thành phố; Các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố; Đầu tư các dự án ODA Thành phố; Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông; Đầu tư xây dựng công trình thuộc quận - huyện;
- Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng Thành phố;
- Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng Thành phố;
- Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố;
- Các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực VLXD tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 18 tháng 8 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1266/QĐ-TTg về phê duyệt Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng (VLXD) Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021).

Theo đó, Quyết định số 1266/QĐ-TTg đã nêu quan điểm, mục tiêu phát triển và đặc biệt, Chiến lược đã đề ra mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 2031 - 2050 về đầu tư, công nghệ, khai thác và sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, sản phẩm và xuất khẩu của từng loại VLXD: Xi măng, gạch gốm ốp lát, đá ốp lát, sứ vệ sinh, kính xây dựng, vôi công nghiệp, gạch đất sét nung, vật liệu xây không nung, vật liệu lợp, cát, đá xây dựng, bê tông.

Đồng thời, để tổ chức thực hiện Chiến lược đảm bảo theo đúng quan điểm, mục tiêu đã đề tại Quyết định số 1266/QĐ-TTg nêu trên; Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được phân công quản lý và lĩnh vực hoạt động, bao gồm cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức hội nghề nghiệp liên quan đến VLXD, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp sản xuất VLXD.

Thực hiện chức năng tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng và VLXD trên địa bàn Thành phố; Sở Xây dựng triển khai, phổ biến Quyết định số 1266/QĐ-TTg nêu trên.

(Nội dung chi tiết Quyết định số 1266/QĐ-TTg, quý cơ quan, đơn vị có thể tham khảo trên Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh[1]).

Khi thực hiện việc quản lý và thực hiện các thủ tục pháp lý về đầu tư các dự án sản xuất VLXD trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; đề nghị các Sở Ban ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan lưu ý nghiên cứu, tổ chức thực hiện theo các quy định như sau:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 [2]);

- Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về quản lý VLXD; Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 07 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Nghị định số 95/2019/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về quản lý VLXD;

- Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển VLXD Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021);

- Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Đề án phát triển VLXD Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 và các quy định pháp luật có liên quan.

Sở Xây dựng triển khai, phổ biến Quyết định số 1266/QĐ-TTg để các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiên cứu, tổ chức thực hiện, nhằm đảm bảo công tác quản lý nhà nước lĩnh vực VLXD trên địa bàn Thành phố được thống nhất, phù hợp với quan điểm, mục tiêu và định hướng theo Chiến lược phát triển VLXD Việt Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050 đã được phê duyệt./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc SXD;
- Bộ phận CNTT (đăng tải website Sở);
- Lưu: VT, P.VLXD/S.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Trần Kiên

 [1] Địa ch https://soxaydung.hochiminhcity.gov.vn/web: tại mục “Thông tin chuyên ngành”; ô tin “Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển”.

[2] Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 3 - Luật số 62/2020/QH14.