Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 995/TCHQ-TXNK
V/v thực hiện Nghị định số 07/2020/NĐ-CP ngày 5/01/2020

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Ngày 20/02/2020, Nghị định số 07/2020/NĐ-CP ngày 5/01/2020 ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Hồng Kông, Trung Quốc (gọi tắt là AHKFTA) giai đoạn 2019-2022 có hiệu lực thi hành. Để thực hiện Nghị định, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Về kê khai thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt AHKFTA

Hàng hóa nhập khẩu từ các nước là thành viên của Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Hồng Kông,Trung Quốc đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định này thì người khai hải quan thực hiện kê khai mã Biểu thuế B23 trên tờ khai nhập khẩu để được hưởng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt AHKFTA

2. Về xử lý tiền thuế nộp thừa

Đối với hàng hóa nhập khẩu tại các tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 11/6/2019 đến trước thời điểm Nghị định có hiệu lực, đáp ứng đủ các điều kiện để được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt AHKFTA quy định tại Điều 4 Nghị định và đã nộp thuế theo mức thuế cao hơn thì người khai hải quan thực hiện khai bổ sung để được áp dụng thuế suất AHKFTA và được xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 07/2020/NĐ-CPkhoản 64, khoản 65 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018. Người khai hải quan nộp công văn đề nghị xử lý số tiền thuế nhập khẩu nộp thừa theo Mẫu số 27/CVĐNHNT/TXNK ban hành kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính, kèm theo Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu AHK, chứng từ vận tải hàng hóa chứng minh hàng hóa được nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước thành viên quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 07/2020/NĐ-CP.

Trường hợp hàng hóa được vận chuyển trực tiếp từ một nước thành viên xuất khẩu tới một nước thành viên nhập khẩu hoặc hàng hóa được vận chuyển qua một hoặc nhiều nước thành viên khác nhau hoặc qua một nước không phải là thành viên thì hàng hóa phải thỏa mãn điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 07/2020/NĐ-CP và nộp bổ sung chứng từ chứng minh vận tải trực tiếp qua nước không phải là thành viên theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện việc kiểm tra hồ sơ kiểm tra xác định xuất xứ, kiểm tra mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt AHKFTA theo quy định tại Nghị định số 07/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn, trường hợp hàng hóa nhập khẩu đáp ứng đủ các điều kiện để được hưởng ưu đãi thì thực hiện xử lý tiền thuế nộp thừa cho người khai hải quan theo quy định.

Yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các Chi cục và doanh nghiệp thực hiện thống nhất theo hướng dẫn trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để báo cáo);
- TCT Nguyễn Văn Cẩn (để báo cáo);
- Các Phó Tổng cục trưởng (để chỉ đạo);
- Vụ HTQT, CST, Pháp chế - BTC (để phối hợp t/hiện);
- Cục GSQL, cục CNTT, Cục KTSTQ, Cục QLRR (để t/hiện);
- Lưu: VT, TXNK. (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Lưu Mạnh Tưởng