Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 991/CT-TTHT
V/v chính sách thuế đối với liên danh thực hiện hợp đồng xây dựng gói thầu.

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty CP tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam
(Địa chỉ: Tầng 8-11, tòa nhà số 10 phố Hoa Lư, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, HN - MST: 0100106183)

Trả lời công văn số 1097/VCC ngày 01/11/2018 của Công ty CP tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam hỏi về chính sách thuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

Đối với nội dung vướng mắc của Công ty CP tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam về chính sách thuế đối với liên danh thực hiện hợp đồng xây dựng gói thầu, Cục thuế TP Hà Nội đã có công văn số 11235/CT-TTHT ngày 25/3/2019 báo cáo Tổng cục Thuế. Ngày 19/12/2019, Tổng cục Thuế đã có công văn số 5339/TCT-CS hướng dẫn (Cục Thuế TP Hà Nội gửi kèm theo bản pho to 02 công văn này).

Đề nghị đơn vị nghiên cứu hướng dẫn tại các công văn nêu trên và đối chiếu với tình hình thực tế phát sinh tại đơn vị để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc đề nghị đơn vị liên hệ Phòng Thanh tra - Kiểm tra thuế số 7 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để đơn vị được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng DTPC;
- Phòng TKT7;
- Lưu: VT, TTHT (2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường