Dich vu doanh nghiep so
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9905/VPCP-CN
V/v tổ chức diễn đàn đối thoại hợp tác công - tư (PPP) cấp địa phương tại tỉnh Quảng Nam

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (văn bản số 4612/UBND-KTTH ngày 30 tháng 8 năm 2017) về việc tổ chức diễn đàn đối thoại hợp tác công - tư (PPP) cấp địa phương tại tỉnh Quảng Nam, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư (là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức PPP) hỗ trợ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam trong công tác tổ chức Diễn đàn; đồng thời, tổng hợp các đề xuất, kiến nghị tại Diễn đàn để hoàn thiện chính sách pháp luật về đầu tư PPP.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục