Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 988/KSĐT-TA
V/v xin ý kiến về định lượng Điều 253 BLHS

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2002

 

Kính gửi:

-Đ/c Thủ trưởng cơ quan
- Cảnh sát điều tra và An ninh điều tra
- Bộ công an
- Đ/c Chánh tòa hình sự TANDTC
- Vụ kiểm sát xét xử hình sự và
- Viện khoa học công tác Kiểm sát
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao

 

Sau khi Bộ luật Hình sự của nước Cộng hòa vã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 21/12/1999, có hiệu lực từ ngày 01/07/2000. Nhiều Viện kiểm sát nhân dân thành phố, tỉnh có công văn gởi về Vụ KSĐT án trị an xã hội (Vụ 2B), Viện kiểm sát nhân tối cao hỏi về việc áp dụng điều 253 BLHS. Cho đến thời điểm này, liên ngành chưa có văn bản hướng dẫn nên Vụ 2B cũng chỉ trả lời với ý kiến cá nhân trên cơ sở nhận thức cũng như tinh thần của Điều luật.

Vận dụng điều 10 Nghị quyết số 88/CP ngày 14/12/1995 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa và phòng chống một số tệ nạn xã hội. Mặt khác trên cơ sở thực tiễn xét xử của Hà Nội, Vụ 2B dự kiến hướng dẫn định lượng vật phạm pháp có số lượng lớn, rất lớn và đặc biệt lớn để định khung hình phạt như sau:

- Khoản 1: Số lượng từ 10 đến 100 băng hình hoặc đĩa hình có nội dung đồi trụy, khiêu dâm, kích động bạo lực.

- Khoản 2: Số lượng từ 101 đến 300 băng hình (như trên)

- Khoản 3: Từ 301 băng hình hoặc đĩa hình trở lên

Trên đây là dự kiến của Vụ 2B đối với việc xử lý loại tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy (điều 253 BLHS), đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra và cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, Tòa hình sự Tòa án nhân dân tối cao, Vụ KSXX Hình sự, Viện khoa học công tác kiểm sát tham gia ý kiến gởi bằng văn bản về Vụ 2B để báo cáo lãnh đạo liên ngành Trung ương có văn bản hướng dẫn địa phương./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Phạm Sỹ Chiến
PVT.VKSNDTC (báo cáo)
- Lưu VP Vụ 2B (2b)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
VỤ KSĐT ÁN TRỊ AN – XÃ HỘI
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nghiêm Quang Xuyên