Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9793/TXNK-TGHQ
V/v kê khai điều kiện giao hàng

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2022

 

Kính gửi: Cục Hi quan thành phố Hồ Chí Minh.

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 2929/HQHCM-GSQL ngày 26/10/2022 ca Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh vướng mc về điều kiện giao hàng. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Theo Incoterm 2020, điều kiện DPU thay thế cho điều kiện giao hàng DAT Incoterm 2010;

Căn cứ hướng dn tại ch tiêu 1.44, ô 2 khoản 2 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được thay thế tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hi quan; kim tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và qun lý thuế đối với hàng hóa xuất khu, nhập khẩu, có liệt kê các điều kiện giao hàng, trong đó có điều kiện giao hàng DAT, không có điều kiện DPU;

Căn cứ ch tiêu số 1.50 “chi tiết khai trị giá khoản 2 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được thay thế tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 hướng dẫn người khai hi quan cập nhật ghi chú về khai báo trị giá;

Đối chiếu quy định nêu trên, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn doanh nghiệp khai báo theo hướng: Nhập điều kiện giao hàng theo điều kiện DAT, đồng thời tại ô “chi tiết khai trị giá nhập nội dung ghi chú: “ĐKGH DPU theo Incoterm 2020.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo đ Cục Hi quan thành phố Hồ Chí Minh được biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TGHQ (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương