Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9773/BTC-ĐT
V/v đôn đốc thực hiện báo cáo kết quả thanh toán vốn đầu tư công giữa kỳ trung hạn giai đoạn 2021-2025 đúng quy định.

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2023

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ….…………….

Thực hiện quy định về báo cáo giải ngân vốn đầu tư công giữa kỳ trung hạn theo quy định tại Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, ngày 02/8/2023, Bộ Tài chính đã có công văn số 8127/BTC-ĐT về việc đôn đốc gửi báo cáo kết quả thanh toán vốn đầu tư công giữa kỳ trung hạn giai đoạn 2021-2025 yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Kho bạc nhà nước gửi báo cáo về Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư) trước ngày 10/8/2023.

1. Đến ngày 12/9/2023, Bộ Tài chính đã nhận được báo cáo của 59/63 địa phương, còn 04 địa phương (Hòa Bình, Hải Dương, Đắk Nông, Thành phố Hồ Chí Minh) chưa gửi báo cáo kết quả thanh toán vốn đầu tư công giữa kỳ trung hạn giai đoạn 2021-2025 về Bộ Tài chính theo quy định tại Thông tư số 15/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công.

2. Kho bạc nhà nước đã báo cáo Bộ Tài chính tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công giữa kỳ trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (tại văn bản số 4987/KBNN-KSC ngày 31/8/2023). Qua rà soát, còn 34 địa phương báo cáo không đúng biểu mẫu số 02/TTKHTH theo Thông tư số 15/2021/TT-BTC nên Bộ Tài chính không có dữ liệu để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trong đó: 28 địa phương báo cáo cân đối Ngân sách địa phương không đúng quy định: không chia cân đối NSĐP theo ngành, lĩnh vực hoặc không có tổng số ngành, lĩnh vực (bao gồm cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã; 09 địa phương báo cáo Ngân sách trung ương không đúng quy định: không chia dự án theo ngành, lĩnh vực, không nêu rõ tên ngành, lĩnh vực (chỉ nêu mã ngành, lĩnh vực) hoặc cần rà soát lại số liệu, tên ngành, lĩnh vực do có sự trùng lặp và các dự án do cấp huyện quản lý không chia ngành, lĩnh vực.

3. Để có đầy đủ cơ sở dữ liệu báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định, Bộ Tài chính đề nghị:

- 04 địa phương (Hòa Bình, Hải Dương, Đắk Nông, Thành phố Hồ Chí Minh) khẩn trương gửi báo cáo kết quả thanh toán vốn đầu tư công giữa kỳ trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo đúng quy định và hướng dẫn tại văn bản số 8127/BTC-ĐT ngày 02/8/2023 của Bộ Tài chính;

- 32 địa phương báo cáo không đúng biểu mẫu (chi tiết tại phụ lục đính kèm) thực hiện rà soát, cập nhật và báo cáo theo đúng biểu mẫu số 02/TTKHTH được quy định tại Thông tư số 15/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Đề nghị các địa phương chú ý báo cáo đầy đủ tiêu chí tổng số của ngành, lĩnh vực (bao gồm cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã) đối với nguồn vốn ngân sách địa phương và chi tiết dự án phân chia theo ngành, lĩnh vực đối với nguồn vốn ngân sách trung ương và gửi báo cáo về Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư) đồng thời gửi file mềm vào địa chỉ vudautu@mof.gov.vn trước ngày 18/9/2023 để kịp thời tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- KBNN;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố (phụ lục đính kèm);
- Lưu: VT, Vụ ĐT (Vũ Hạnh 46).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ ĐẦU TƯ
Dương Bá Đức

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC ĐỊA PHƯƠNG BÁO CÁO KHÔNG ĐÚNG MẪU BIỂU QUY ĐỊNH
(Kèm theo văn bản số 9773/BTC-ĐT ngày 13 tháng 9 năm 2023 của Bộ Tài Chính)

STT

Địa phương

Cân đối NSĐP

Ngân sách trung ương

1

Tiền Giang

Chưa có tổng số ngành lĩnh vực (tổng cả 3 cấp)

Không chia dự án theo ngành lĩnh vực

2

Bến Tre

Chưa có tổng số ngành lĩnh vực (tổng cả 3 cấp)

 

3

An Giang

Chưa có tổng số ngành lĩnh vực (tổng cả 3 cấp)

 

4

Cần Thơ

 

- Rà soát lại số liệu và tên ngành lĩnh vực do có sự trùng lặp

- Các dự án do cấp huyện quản lý chưa chia ngành lĩnh vực

5

Bạc Liêu

Cân đối NSĐP không chia theo ngành lĩnh vực

 

6

Cà Mau

Cân đối NSĐP không chia theo ngành lĩnh vực

Không chia dự án theo ngành lĩnh vực

7

Trà Vinh

 

Không chia dự án theo ngành lĩnh vực

8

Bắc Ninh

Cân đối NSĐP không chia theo ngành lĩnh vực

 

9

Vĩnh Phúc

Cân đối NSĐP không chia theo ngành lĩnh vực

Không chia dự án theo ngành lĩnh vực

10

Phú Thọ

Cân đối NSĐP không chia theo ngành lĩnh vực

 

11

Thanh Hóa

Cân đối NSĐP không chia theo ngành lĩnh vực

 

12

Hà Tĩnh

Cân đối NSĐP không chia theo ngành lĩnh vực

Không chia dự án theo ngành lĩnh vực

13

Quảng Trị

Cân đối NSĐP không chia theo ngành lĩnh vực

 

14

Vũng Tàu

Cân đối NSĐP không chia theo ngành lĩnh vực

Không chia dự án theo ngành lĩnh vực

15

Đồng Nai

 

Không chia dự án theo ngành lĩnh vực

16

Quảng Nam

Cân đối NSĐP không chia theo ngành lĩnh vực

 

17

Bình Định

Cân đối NSĐP không chia theo ngành lĩnh vực

 

18

Quảng Ngãi

Cân đối NSĐP không chia theo ngành lĩnh vực

 

19

Ninh Thuận

Cân đối NSĐP không chia theo ngành lĩnh vực

 

20

Bắc Cạn

Cân đối NSĐP không chia theo ngành lĩnh vực

 

21

Cao Bằng

Cân đối NSĐP không chia theo ngành lĩnh vực

 

22

Lạng Sơn

Cân đối NSĐP không chia theo ngành lĩnh vực

 

23

Hà Giang

Cân đối NSĐP không chia theo ngành lĩnh vực

 

24

Yên Bái

 

Không chia dự án theo ngành lĩnh vực

25

Lào Cai

Cân đối NSĐP không chia theo ngành lĩnh vực

 

26

Hòa Bình

Cân đối NSĐP không chia theo ngành lĩnh vực

 

27

Sơn La

Cân đối NSĐP không chia theo ngành lĩnh vực

 

28

Điện Biên

Cân đối NSĐP đề nghị báo cáo theo tổng số ngành lĩnh vực (tổng cả 3 cấp)

 

29

Gia Lai

Cân đối NSĐP không chia theo ngành lĩnh vực

 

30

Đắc Lắc

Chưa có tổng số ngành lĩnh vực (tổng cả 3 cấp)

 

31

Kon Tum

Cân đối NSĐP không chia theo ngành lĩnh vực

 

32

Hậu Giang

Cân đối NSĐP không chia theo ngành lĩnh vực