Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 977/QLCL-VP
V/v cung cấp thông tin các dự án đầu tư xây dựng khởi công năm 2015

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Vụ Kế hoạch)

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 2436/BNN-KH ngày 22/5/2014 về việc ý kiến danh mục đầu tư thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành.

Sau khi rà soát các dự án đầu tư, Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản lập danh mục dự án đầu tư cấp bách đề nghị khởi công mới năm 2015 như phụ lục kèm theo.

Đề nghị Bộ xem xét!

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ KH (để b/c)
- Lưu: VT, VP.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

DANH MỤC

DỰ ÁN ĐẦU TƯ CẤP BÁCH ĐỀ NGHỊ KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2015
(Kèm theo công văn số 977/QLCL-XDCB ngày 05 tháng 6 năm 2014)

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Danh mục dự án

Địa điểm XD

Năng lực thiết kế (ha)

Thời gian KC-HT

Dự án đầu tư được duyệt

Dự kiến kế hoạch năm 2015

Vốn còn từ năm 2016

Kế hoạch vốn đầu tư 2016 - 2020

Số quyết định ngày duyệt

TMĐT XDCB

Vốn Bộ

Tổng số

Trong đó

Tr.nước

N.Ngoài

TPCP

 

TỔNG SỐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án Xây dựng Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 và Cơ quan Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Nam bộ (*)

91 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, TP.HCM

0,03

2015 -2017

414/QĐ-QLCL ngày 31/10/2014

43.163

43.163

2.000

41.163

41.163

41.163

 

 

Ghi chú: (*) Dự án đang trong giai đoạn lập dự án đầu tư, Tổng mức đầu tư là tạm tính