Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9751/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế đối với DNCX

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 1911/HQĐNa-KTSTQ ngày 05/09/2016 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc vướng mắc xử lý thuế đối với nguyên liệu thừa của doanh nghiệp chế xuất (DNCX), Tổng Cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 24/07/2015 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6790/TCHQ-TXNK hướng dẫn: Trường hợp nguyên vật liệu thừa của DNCX vẫn lưu tại kho, chưa chuyển tiêu thụ nội địa, doanh nghiệp không vi phạm quy định tại Điều 39 Luật quản lý thuế, thì số nguyên liệu thừa này không thuộc đối tượng chịu thuế nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ và cũng không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo quy định tại Điều 5 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12. Hướng dẫn tại công văn 6790/TCHQ-TXNK nêu trên không mâu thuẫn với nội dung tại điểm 2.3 phần I Tài liệu trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp tại diễn đàn doanh nghiệp cuối kỳ năm 2015 kèm công văn 3310/BTC-TCHQ ngày 14/03/2016 của Bộ Tài chính. Theo đó, trường hợp cơ quan hải quan phát hiện doanh nghiệp vi phm Điều 39 Luật quản lý thuế như đã nêu tại công văn 3310/BTC-TCHQ nêu trên thì thực hiện xử lý thuế theo đúng quy định.

Để quản lý nguyên liệu, vật tư chênh lệch dương của DNCX đang lưu kho là hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế, cơ quan hải quan thực hiện thống kê số nguyên liệu, vật tư chênh lệch dương tại thời điểm kiểm tra; doanh nghiệp chế xuất tiếp tục quản lý, sử dụng số nguyên liệu, vật tư này để sản xuất hàng xuất khẩu. Trong quá trình sản xuất doanh nghiệp thực hiện báo cáo chi tiết với cơ quan hải quan về tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư và xuất khẩu sản phẩm được sản xuất từ số nguyên liệu, vật tư chênh lệch dương nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-CST (6b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái