Hệ thống pháp luật

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 975/UBDT-KHTC
V/v triển khai chế độ báo cáo thng kê công tác dân tộc

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi:

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Ban Dân tộc, Cơ quan làm công tác dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 

Ngày 15/12/2015, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã ban hành Thông tư số 03/2015/TT-UBDT quy định Chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc. Ủy ban Dân tộc đã phối hợp với Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thống kê công tác dân tộc năm 2016 cho các Ban Dân tộc, Cơ quan công tác dân tộc và Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trên cả nước để hướng dẫn và hỗ trợ thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc.

Thông tư số 03/2015/TT-UBDT có hiệu lực từ ngày 01/02/2016 nhưng đến nay mới có các tỉnh Ninh Bình, Sóc Trăng, Đăk Nông, Bình Phước, Ninh Thuận gửi báo cáo qua đường công văn, các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Kon Tum, Đăk Nông, An Giang, Sóc Trăng gửi báo cáo qua phần mềm web trên địa chỉ http://thongkedantoc.vn. Tuy nhiên, các báo cáo vẫn chưa đầy đủ theo quy định tại Thông tư 03/2015/TT-UBDT. Để triển khai có hiệu quả Thông tư số 03/2015/TT-UBDT, Ủy ban Dân tộc đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, đơn vị có liên quan phối hợp với Ban Dân tộc, Cơ quan làm công tác dân tộc thực hiện tốt chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc quy định tại Thông tư số 03/2015/TT-UBDT.

2. Tạo điều kiện về biên chế, kinh phí cho cơ quan làm công tác dân tộc để bố trí công chức chuyên trách thực hiện Báo cáo thống kê công tác dân tộc.

3. Đề nghị các tỉnh chỉ đạo Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh gửi báo cáo thống kê công tác dân tộc về Ủy ban Dân tộc qua phần mềm web và đường công văn đúng thời gian quy định tại Thông tư 03/2015/TT-UBDT .

Ủy ban Dân tộc rất mong sự hợp tác của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UB (để b/c);
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, KHTC (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Sơn Hải

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 975/UBDT-KHTC năm 2016 triển khai chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành

  • Số hiệu: 975/UBDT-KHTC
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 07/10/2016
  • Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc
  • Người ký: Lê Sơn Hải
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 07/10/2016
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản