Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 97417/BCT-ĐB
V/v trả lời kiến nghị của Công ty Luật IPIC liên quan tới dịch vụ “môi giới thương mại hàng hóa”

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty Luật IPIC

Trả lời kiến nghị của quý Công ty đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ ngày 31 tháng 10 năm 2018 liên quan tới việc làm rõ dịch vụ “Môi giới thương mại hàng hóa” có thuộc phạm vi cam kết trong Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và một số vấn đề có liên quan, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Cam kết trong WTO và quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam đối với dịch vụ đại lý hoa hồng và môi giới thương mại

- Theo Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam trong WTO, đối với Dịch vụ đại lý hoa hồng (CPC 621, 61111, 6113, 6121), Dịch vụ bán buôn (CPC 622, 61111, 6113, 6121), Dịch vụ bán lẻ (CPC 631 + 632, 61112, 6113, 6121), ta cam kết: Công ty có vn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực phân phối sẽ được phép cung cấp dịch vụ đại lý hoa hồng, bán buôn và bán lẻ tất cả các sản phẩm sản xuất tại Việt Nam và nhập khẩu hợp pháp vào Việt Nam. Đồng thời, việc thành lập các cơ sở bán lẻ (ngoài cơ sở thứ nhất) sẽ được xem xét trên cơ sở kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT).

- Liên quan tới cách hiểu về dịch vụ đại lý hoa hồng, căn cứ theo danh mục các ngành/phân ngành được liệt kê tại tài liệu MTN.GNS/W/120 của WTO và nội dung cụ thể của các ngành/phân ngành nêu tại Hệ thống phân loại sản phẩm trung tâm tạm thời-PCPC của Liên hợp quốc (được tham chiếu trong quá trình đàm phán gia nhập WTO của Việt Nam), dịch vụ đại lý hoa hồng (CPC621) được hiểu là bán hàng trên cơ sở phí hoặc hợp đồng, là dịch vụ bán buôn bởi đại lý hoa hồng, môi giới thương mại, người điều khin đấu giá và các doanh nghiệp bán buôn khác - những đối tượng mà buôn bán trên danh nghĩa của những người khác, đối với tất cả các sản phẩm sản xuất tại Việt Nam và nhập khẩu hợp pháp vào Việt Nam).

Như vậy, theo định nghĩa này, một dịch vụ được coi là dịch vụ đại lý hoa hồng nếu thỏa mãn 3 điều kiện cơ bản như sau:

(i) Là dịch vụ bán buôn;

(ii) Đối tượng thực hiện bán buôn trên cơ sở danh nghĩa của những người khác;

(iii) Có thu phí hoặc thỏa thuận bằng hợp đồng.

Tuy nhiên, danh mục các ngành/phân ngành được liệt kê trong WTO cũng như mô tả các ngành/phân ngành trong PCPC của Liên hợp quốc nêu trên không có phân loại hoặc mô tả cụ thể về dịch vụ “môi giới thương mại hàng hóa”.

- Theo quy định của pháp luật Việt Nam tại Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005, Điều 150 định nghĩa. “Môi giới thương mại là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân làm trung gian (gọi là bên môi giới) cho các bên mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (gọi là bên được môi giới) trong việc đàm phán, giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ và được hưởng thù lao theo hợp đồng môi giới” và thuộc nhóm dịch vụ trung gian thương mại.

- Theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 07 năm 2018, môi giới mua bán hàng hóa có mã VSIC 46102 và được phân loại cùng nhóm “461-4610: đại lý, môi giới, đu giá hàng hóa”. Theo phân loại tại Hệ thống này, môi giới hàng hóa cũng hoàn toàn độc lập và không thuộc dịch vụ đại lý.

2. Đánh giá và kiến nghị

Do kiến nghị của quý Công ty đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ ngày 31 tháng 10 năm 2018 chưa mô tả cụ thể hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nước ngoài này dưới hình thức là “môi giới thương mại hàng hóa” nên Bộ Công Thương chưa có đủ cơ sở để khẳng định hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này có thuộc dịch vụ đại lý hoa hồng mà Việt Nam đã cam kết trong WTO hay không. Vì vậy, Bộ Công Thương trân trọng đề nghị quý Công ty cung cấp thêm thông tin chi tiết và xác thực về bản chất hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để có đầy đủ cơ sở giải thích và hướng dẫn doanh nghiệp về vấn đề này.

Trên đây là ý kiến của Bộ Công Thương đối với kiến nghị liên quan tới dịch vụ “môi giới thương mại hàng hóa” gửi quý Công ty tham khảo./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thứ trưởng Trần Quốc Khánh;
- Lưu VT, ĐB (2).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI ĐA BIÊN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Chung Khanh