Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 970/VPCP-QHQT
V/v: Ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa hai Chính phủ Việt Nam và Pa-le-xtin

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 08/TTr-BTC ngày 06 tháng 02 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung dự thảo Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhà nước Pa-le-xtin về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản (dưới đây gọi tắt là Hiệp định) kèm theo văn bản trên.

2. Ủy quyền cho lãnh đạo Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Hiệp định trên với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Nhà nước Pa-le-xtin.

3. Bộ Ngoại giao làm thủ tục ủy quyền theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KTTH, PL, TH, TKBT,
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 25

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam