Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN DÂN TỘC
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 969/UBDT-KHTC
V/v xây dựng kế hoạch khắc phục hậu quả bom mìn giai đoạn 2021-2025

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam

Phúc đáp Công văn số 2457/BQP-VP ngày 10/7/2020 của Bộ Quốc phòng về việc xây dựng kế hoạch khắc phục hậu quả bom mìn giai đoạn 2021-2025, Ủy ban Dân tộc báo cáo như sau:

Ủy ban Dân tộc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc, không trực tiếp quản lý ngành, lĩnh vực kinh tế, nên không thực hiện công tác xây dựng kế hoạch khắc phục hậu quả bom mìn giai đoạn 2021-2025.

Với lý do nêu trên, Ủy ban Dân tộc không xây dựng kế hoạch khắc phục hậu quả bom mìn giai đoạn 2021-2025 và đề nghị Bộ Quốc phòng kiến nghị với các địa phương khi lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nên đưa nội dung trên vào quy hoạch.

Trên đây là ý kiến của Ủy ban Dân tộc gửi Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/c);
- Thứ trưởng, PCN Lê Sơn Hải (để b/c);
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu VT, Vụ KHTC (02).

TL. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Nguyễn Mạnh Huấn