Hệ thống pháp luật

BỘ CÔNG THƯƠNG
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9645/BCT-CNNg
V/v đính chính chủng loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH xây dựng Lan Anh

Trả lời văn bản số 59/CV-LA ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Công ty về việc đính chính tên hàng hóa (quặng sắt limonit) xuất khẩu. Để phù hợp với chủng loại quặng sắt cho phép xuất khẩu (tại Văn bản số 10311/BCT-CNNg ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công Thương), Bộ Công Thương đồng ý đính chính chủng loại “tinh quặng sắt limonit” thành “quặng sắt limonit” được nêu tại Văn bản số 9066/BCT-CNNg ngày 27 tháng 9 năm 2016 của Bộ Công thương.

Các nội dung khác của Văn bản số 9066/BCT-CNNg ngày 27 tháng 9 năm 2016 của Bộ Công thương nêu trên không thay đổi./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, CNNg.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG NGHIỆP NẶNG
Trương Thanh Hoài

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 9645/BCT-CNNg năm 2016 đính chính chủng loại hàng hóa (quặng sắt limonit) xuất khẩu do Bộ Công thương ban hành

  • Số hiệu: 9645/BCT-CNNg
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 11/10/2016
  • Nơi ban hành: Bộ Công thương
  • Người ký: Trương Thanh Hoài
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 11/10/2016
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản