Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN DÂN TỘC
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 964/UBDT-KHTC
V/v rà soát vướng mắc, khó khăn khi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Phúc đáp Công văn số 9114/BTC-TCDN ngày 29/7/2020 của Bộ Tài chính về việc rà soát vướng mắc, khó khăn khi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Ủy ban Dân tộc không có doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước, vì vậy Ủy ban Dân tộc báo cáo để Quý Bộ tổng hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/c);
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Sơn Hải