Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9631/VPCP-CN
V/v giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đang triển khai 

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Phú Yên, Lâm Đồng, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bến Tre, Tiền Giang, Đồng Tháp, cần Thơ, Kiên Giang.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 10713/BGTVT-CQLXD ngày 24 tháng 9 năm 2018) về việc báo cáo khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đang triển khai, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ triển khai các dự án, đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, NN, QHĐP, TH;
- Lưu: VT,CN(2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục