Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9533/VPCP-NN
V/v điều chnh Chương trình công tác năm 2019

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 5007/BTNMT-VP ngày 01 tháng 10 năm 2019 về điều chỉnh Chương trình công tác năm 2019 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đề án trong Chương trình công tác năm 2019 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo đúng tiến độ đề ra. Trường hợp có điều chỉnh, bổ sung liên quan đến nhiệm vụ, đề án trong Chương trình, Bộ Tài nguyên và Môi trường cần có báo cáo riêng cho từng nhiệm vụ, đề án.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: CN, KGVX, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02), VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục