Hệ thống pháp luật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 953/TTg-NN
V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3497/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 05 tháng 7 năm 2018 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam quyết định chuyển mục đích sử dụng 32,7 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp như đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu tại công văn trên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu tại công văn trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (3b)THUY

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Trịnh Đình Dũng

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 953/TTg-NN năm 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Hà Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 953/TTg-NN
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 26/07/2018
  • Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  • Người ký: Trịnh Đình Dũng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 26/07/2018
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản