Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 952/QLCL-KH
V/v Chuẩn bị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2014

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Phòng thuộc Cục;
- Cơ quan Quản lý CL NLTS Trung Bộ, Nam Bộ;
- Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Tư vấn chất lượng Nông Lâm Thủy sản;
- Các Trung tâm Chất lượng NLTS vùng 1- 6.

 

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng đầu năm 2014, rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế để hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2014; Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm thủy sản yêu cầu các đơn vị như sau:

1. Các Cơ quan quản lý chất lượng NLTS Trung, Nam Bộ, các Trung tâm thuộc Cục:

- Khẩn trương hoàn thành báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2014 theo biểu mẫu báo cáo đã ban hành kèm theo Công văn số 673/QLCL-KH ngày 04/5/2013 và gửi về Cục trước ngày 15/06/2014.

- Các đơn vị lập kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết nội bộ hoạt động của đơn vị mình trong cuối tháng 6, đầu tháng 7/2014 với nội dung tập trung vào đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 với tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Các Phòng thuộc Cục:

Căn cứ vào báo cáo của cơ quan Quản lý chất lượng NLS&TS Trung Bộ, Nam Bộ, Trung tâm KNKC và Tư vấn chất lượng NLTS, các Trung tâm Chất lượng NLTS vùng, và kết quả công tác của Phòng; các Phòng xây dựng báo cáo kết quả hoạt động trong lĩnh vực được giao phụ trách theo Biểu mẫu tại Phụ lục 3 đồng thời tổng hợp số liệu theo phân công tại Phụ lục 4 - Công văn số 673/QLCL-KH ngày 04/5/2013 và gửi về Phòng KH-TH trước ngày 20/6/2014 để tổng hợp.

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phó Cục trưởng (để biết);
- Lưu VT, KH.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp