Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 951/TTg-ĐMDN
V/v phê duyệt Danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần tỉnh Hòa Bình

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình (Công văn số 479/UBND-TCTM ngày 09 tháng 4 năm 2018; công văn số 867/UBND-TCTM ngày 14 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình); ý kiến các Bộ: Giao thông vận tải (công văn số 7032/BGTVT-QLDN ngày 29 tháng 6 năm 2018); Xây dựng (công văn số 1723/BXD-QLDN ngày 13 tháng 7 năm 2018); Tài chính (công văn số 8393/BTC-TCDN ngày 16 tháng 7 năm 2018); Tư pháp (công văn số 2347/BTP-PLDSKT ngày 28 tháng 6 năm 2018); Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4547/BKHĐT-PTDN ngày 04 tháng 7 năm 2018) về việc phê duyệt danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý, chuyển 4 đơn vị sự nghiệp công lập (Bến xe khách trung tâm, Trung tâm Đào tạo lái xe hạng A1, Trung tâm đăng kiểm phương tiện xe cơ giới, thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình; Trung tâm thiết kế quy hoạch xây dựng Hòa Bình, thuộc Sở Xây dựng Hòa Bình) thành công ty cổ phần theo quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó Nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình chỉ đạo thực hiện việc rà soát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các đơn vị sự nghiệp công lập nói trên trước khi thực hiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ. Lập phương án cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập nêu trên, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vương Đình Huệ;
- Các Bộ: TC, TP, XD, GTVT, LĐTB&XH;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: CN, KTTH, KGVX;
- Lưu: VT, ĐMDN (2) Thụ.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Vương Đình Huệ