Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9461/CT-TTHT
V/v: Thuế suất thuế
giá trị gia tăng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Trung tâm phát triển Khoa học Quản lý và Công nghệ ứng dụng
Địa chỉ: 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7
Mã số thuế: 0312548137

Trả lời văn thư 01/2016/ATEM-THUE ngày 15/8/2016 của Trung tâm về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT). Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 10 Điều 3 Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/06/2013 của Quốc Hội quy định (có hiệu lực từ ngày 01/01/2014):

“Dịch vụ khoa học và công nghệ là hoạt động phục vụ, hỗ trợ kỹ thuật cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, an toàn bức xạ, hạt nhân và năng lượng nguyên tử; dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội”.

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế GTGT:

+ Tại Khoản 15, Điều 10 quy định về thuế suất 5%

“Dịch vụ khoa học và công nghệ là các hoạt động phục vụ, hỗ trợ kỹ thuật cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; các hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ; chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, an toàn bức xạ, hạt nhân và năng lượng nguyên tử; dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội theo hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ quy định tại Luật Khoa học và công nghệ, không bao gồm trò chơi trực tuyến và dịch vụ giải trí trên Internet.”

+ Tại Tiết b, Khoản 2, Điều 13 quy định về phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng:

“b) Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu được quy định theo từng hoạt động như sau:

- Phân phối, cung cấp hàng hóa: 1%;

- Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%;

- Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;

- Hoạt động kinh doanh khác: 2%”.

Trường hợp Trung tâm thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp có ký hợp đồng với Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai để thực, hiện đề tài “Xây dựng chiến lược thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, đề xuất các giải pháp nhằm kêu gọi nguồn vốn chất lượng cao vào các dự án trọng điểm tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2021” thì nội dung hợp đồng này không thuộc dịch vụ khoa học và công nghệ, do đó phải thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 5% trên doanh thu.

Cục Thuế TP thông báo Trung tâm biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.KT 3;
- Lưu (VT, TTHT).
1911-2016 N.V.Trường

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga