Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 946/CT-TTHT
V/v: hóa đơn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH Ô Tô Isuzu Việt Nam
Địa chỉ: Số 695 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò vấp, TP.HCM
MST 0301236665

Trả lời văn thư số 733/2019/IVC ngày 5/11/2019 của Công ty về hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 5 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) quy định:

“Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.”

Căn cứ Khoản 7a Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Khoản 1b Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ:

“Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

..."

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty theo trình bày thực hiện chương trình khuyến mại cho khách hàng mua xe của Công ty theo các hình thức bằng quà tặng và bằng tiền tương đương lệ phí trước bạ (chương trình khuyến mại được Công ty đăng ký theo đúng quy định pháp luật về thương mại) thì:

+ Trường hợp thực hiện khuyến mại hàng hóa cho khách hàng, Công ty phải xuất hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu theo quy định tại Khoản 5 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC (giá tính thuế hàng hóa khuyến mại được xác định bằng 0).

+ Trường hợp Công ty chi tiền khuyến mại cho khách hàng, Công ty lập chứng từ chi theo quy định.

Về xác định đối tượng chi khuyến mại theo chương trình khuyến mại mà Công ty đã đăng ký (là khách hàng mua xe, Công ty cho thuê tài chính), đề nghị Công ty liên hệ Sở Công Thương để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TTKT1;
- Phòng NVDTPC;
- Lưu: VT, TTHT (ATK.5b).
2226-17398468/19

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình