Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9441/CT-TTHT
V/v:
Thuế giá trị gia tăng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty CP Bầu Trời Thái Bình Dương
Địa chỉ: Số 38 Đường 77, P.Tân Quy, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309589366

Trả lời văn bản số 003/2016 ngày 30/08/2016 của Công ty về Thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Ngày 13/05/2016, Chi cục Thuế Quận 7 đã có công văn số 1266/CCT-TTHT trả lời cho Công ty là phù hợp với quy định hiện hành, Cục Thuế TP hướng dẫn thêm nội dung sau:

Căn cứ Công văn số 994/TCT-DNL ngày 24/3/2015 của Tổng Cục Thuế hướng dẫn về chính sách thuế (bản chụp đính kèm);

Căn cứ Công văn số 14232/BTC-TCT ngày 09/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chính sách thuế;

Trường hợp Công ty làm đại lý bán vé máy bay cho các hãng Hàng không theo phương thức bán đúng giá quy định và hưởng hoa hồng thì việc lập hóa đơn GTGT thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 994/TCT-DNL ngày 24/3/2015.

Trường hợp Công ty không phải là đại lý bán vé máy bay đúng giá hưởng hoa hồng thì phải lập hóa đơn GTGT và áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10% (bao gồm các khoản phí phát sinh: phí sân bay, phí soi chiếu an ninh, phí ký gửi hành lý thuộc đối tượng chịu thuế GTGT). Đối với phí đổi - trả vé, đổi ngày - giờ bay, Công ty thực hiện theo Công văn số 14232/BTC-TCT.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- CCT Quận 7;
- Lưu: VT, TTHT.
2088-19672147 (05/09/2016)
nttlan

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga