Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9440/VPCP-V.I
V/v tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Thanh tra Chính phủ

Ngày 17 tháng 5 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Để tiếp tục chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp, giảm thiểu phiền hà cho doanh nghiệp; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Thanh tra Chính phủ tiến hành tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2019.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Thanh tra Chính phủ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Trương Hòa Bình (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Duy Hưng, Nguyễn Xuân Thành, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐMDN;
- Lưu: VT, V.I (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Thành