Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9410/VPCP-NN
V/v giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Công an;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An tại văn bản số 5182/UBND-KTTC ngày 23 tháng 9 năm 2019 xin ý kiến giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất (bản chụp xin gửi kèm theo), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tư pháp, Xây dựng, Tài chính, Công an xem xét, hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Long An thực hiện việc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất nêu trên đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- UBND tỉnh Long An;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Vụ: NC, KTTH, CN, PL, QHĐP; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (3).Thanh

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục