Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 940/TCBĐ-CSBĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN SỐ 940/TCBĐ-CSBĐ NGÀY 22 THÁNG 7 NĂM 2002 VỀ VIỆC BAN HÀNH VĂN BẢN HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH 55/2001/NĐ-CP VỀ INTERNET

Kính gửi:

- Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,
- Bộ Văn hoá thông tin,
- Bộ Công an,
- Bộ Tài chính,
- Ban Cơ yếu Chính phủ.
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong thời gian qua, việc cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet đã có bước phát triển nhanh chóng, nhưng cũng đặt ra nhiều vấn đề cho công tác quản lý. Thực hiện phương châm: Năng lực quản lý phải theo kịp với yêu cầu phát triển, việc hoàn chỉnh hệ thống văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh các hoạt động Internet là rất quan trọng và cấp thiết. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 33/2002/QĐ-TTg ngày 8/2/2002 phê duyệt Kế hoạch phát triển Internet Việt Nam giai đoạn 2001-2005 yêu cầu: đến hết quý II năm 2002, các Bộ, ngành liên quan ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn Nghị định 55/2001/NĐ-CP ngày 23/8/2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng Internet. Đến nay, Tổng cục Bưu điện đã xây dựng và ban hành Thông tư số 04/2001/TT-TCBĐ ngày 20/11/2001 hướng dẫn Nghị định 55/2001/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ truy nhập Internet, dịch vụ kết nối Internet và dịch vụ ứng dụng Internet trong Bưu chính Viễn thông; Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chuẩn hoá tiếng Việt trên mạng máy tính; các Bộ, ngành khác cũng đang triển khai xây dựng các văn bản hướng dẫn thuộc phạm vi của mình. Thực hiện chức năng điều hoà, phối hợp hoạt động quản lý nhà nước về Internet của các Bộ, Ngành, địa phương, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 674/CP-CN ngày 17/6/2002, Tổng cục Bưu điện đề nghị các Bộ, ngành khẩn trương xây dựng và ban hành trong tháng 7/2002 các văn bản hướng dẫn triển khai Nghị định 55/2001/NĐ-CP như sau:

1. Bộ Văn hoá thông tin:

- Ban hành và hướng dẫn thực hiện các quy định về quản lý thông tin trên Internet;

- Ban hành và hướng dẫn thực hiện các quy định về cấp phép và quản lý đối với việc phát hành báo chí, xuất bản phẩm trên Internet; các quy định về quản lý việc thiết lập và cung cấp các loại hình tin tức điện tử trên Internet.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, Ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tiến hành kiểm tra, đánh giá thực trạng về quản lý và sử dụng Internet công cộng, thực hiện các giải pháp chấn chỉnh những sai phạm.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo tuyên truyền trên báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng kiến thức về Internet nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội đối với việc khai thác thông tin lành mạnh, phòng tránh những thông tin độc hại trên Internet.

2. Bộ Công an:

- Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ bảo đảm an ninh quốc gia đối với hoạt động Internet;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các biện pháp kỹ thuật để quản lý an ninh thông tin trên Internet theo quy định của pháp luật, trên cơ sở bảo đảm chất lượng dịch vụ Internet.

3. Ban Cơ yếu Chính phủ:

- Tổ chức nghiên cứu, xây dựng chính sách, tiêu chuẩn mật mã quốc gia sử dụng trên Internet;

- Ban hành và hướng dẫn thực hiện các quy định về cung cấp và sử dụng mã hoá và giải mã thông tin trên Internet.

4. Bộ Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, Ngành liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định cơ chế hỗ trợ tài chính đối với việc cung cấp và sử dụng dịch vụ truy nhập, dịch vụ kết nối Internet cho các đối tượng ưu tiên quy định tại Điều 4 Nghị định 55/2001/NĐ-CP ngày 23/8/2001.

5. Các Bộ, Cơ quan ngang bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ:

- Ban hành và hướng dẫn thực hiện các quy định quản lý đối với việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ ứng dụng Internet;

- Ban hành và công bố danh mục các dịch vụ ứng dụng Internet bị cấm hoặc chưa được phép cung cấp và sử dụng trên Internet.

6. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Thực hiện các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường công tác quản lý, kiểm tra hoạt động Internet công cộng, phối hợp với các Bộ, Ngành liên quan xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động Internet công cộng trên địa bàn, đặc biệt là đối với các hành vi lợi dụng Internet để khai thác và tuyên truyền các thông tin độc hại theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 674/CP-CN ngày 17/6/2002 về việc tăng cường quản lý hoạt động Internet công cộng.

Tổng cục Bưu điện đề nghị Quý Bộ, Ngành, Uỷ ban khẩn trương thực hiện phân công của Chính phủ, thông báo tình hình triển khai về Tổng cục Bưu điện để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

Mai Liêm Trực

(Đã ký)