Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 938/VPCP-KGVX
V/v xây dựng Đề án đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011 - 2015

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổng kết công tác xã hội hóa giáo dục và đào tạo giai đoạn 2006 - 2010 và đề xuất các giải pháp xã hội hóa giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011 - 2015 (tờ trình số 1061/TTr-BGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2011), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Ghi nhận báo cáo tổng kết, đánh giá về công tác xã hội hóa giáo dục và đào tạo giai đoạn 2006 - 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành liên quan xây dựng Đề án đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 - 2016, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2012, trong đó cần rút kinh nghiệm của việc thực hiện giai đoạn 2006 - 2010 để đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong 4 năm tới theo đúng ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Thông báo số 37-TB/TW ngày 26 tháng 5 năm 2011 và phù hợp với các nội dung Đề án đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ công mà Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: PL, TH, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5).QT28

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ