Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9319/CT-TTHT
V/v: Hóa đơn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty Cổ Phần CX Technology Việt Nam
Địa chỉ: Lô CT, Lô T, Khu C, KCX Tân Thuận, Q. 7, TP.HCM
Mã số thuế: 0300737556

Trả lời văn thư số 01.08/CX ngày 23/08/2016 của Công ty về đồng tiền ghi trên hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp;

Căn cứ khoản 2, Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ quy định cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn:

“…

e) Đồng tiền ghi trên hóa đơn

Đồng tiền ghi trên hóa đơn là đồng Việt Nam.

Trường hợp người bán được bán hàng thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng nguyên tệ, phần chữ ghi bằng tiếng Việt.

Ví dụ: 10.000 USD - Mười nghìn đô la Mỹ.

Người bán đồng thời ghi trên hóa đơn tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm lập hóa đơn.

…”

Trường hợp Công ty là doanh nghiệp chế xuất có bán hàng hóa, dịch vụ cho doanh nghiệp trong nội địa thì khi lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ, đồng tiền sử dụng trên hóa đơn là đồng Việt Nam. Trường hợp Công ty được phép bán hàng thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật thì Công ty thực hiện theo quy định nêu trên.

Cục Thuế TP. trả lời Công ty để biết và thực hiện theo đúng các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại công văn này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng Kiểm Tra số 2;
- Lưu: VT, TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga