Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9265/TCHQ-GSQL
V/v cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô không nhằm mục đích thương mại

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2933/HQHN-GSQL ngày 15/8/2016 của Cục Hải quan TP Hà Nội về việc nêu tại trích yếu. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc xác minh thông tin cá nhân cho tặng: Căn cứ các thông tin nghi vấn, Cục Hải quan TP Hà Nội thực hiện xác minh, làm rõ các thông tin để có cơ sở xem xét xử lý (có cấp phép hoặc không cấp phép) theo thẩm quyền. Ngoài ra liên quan đến xác minh thông tin người gửi khi có nghi ngờ, Tổng cục đã có hướng dẫn tại điểm la công văn số 3912/TCHQ-GSQL ngày 10/5/2016.

2. Trường hợp xe ô tô không đủ điều kiện cấp giấy phép, Cục Hải quan nơi cấp phép ngoài việc thông báo cho hải quan cửa khẩu, thực hiện thông báo cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố khác. Trường hợp Cục Hải quan các tỉnh, thành phố khác tiếp nhận hồ sơ cấp phép đó, trao đổi thông tin về hồ sơ xin cấp phép với Cục hải quan từ chối cấp phép để xem xét xử lý theo thẩm quyền. Chi cục Hải quan cửa khẩu căn cứ giấy phép nhập khẩu do Cục hải quan tỉnh, thành phố cấp để thực hiện thủ tục nhập khẩu theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c TCT Nguyễn Văn Cẩn (để b/cáo);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh